არჩილ მიქელაძე

1929-1974

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ელექტრონული მიკროსკოპიის ლაბორატორია

გიორგი ვაწაძე

1883-1971

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პირველი რექტორი

ვლადიმერ ვორონინი

1870–1960

ნერვული სისტემის პათოფიზიოლოგიისა და მორფოლოგიის განყოფილება

ლევან ცქიფურიძე

1903–1950

o