ნორმატიული აქტები

ბრძანება N17 სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში საჯარო ინფორმაციის ხელმისწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ 
  order-n17.pdf    
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №114/ნ
2010 წლის 18 ნოემბერი. ცენტრის წესდება
1715856475.pdf

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის შინაგანაწესი
შინაგანაწესი

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №276
  276.pdf     

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №407
407.pdf     

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
  zogadi-administraciuli-kodeqsi.pdf     

შრომის კოდექსი
 shromis-kodeqsi.pdf     

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
sajaro-samartlis-iuridiuli-piris-shesaxeb-1.pdf

მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ
mecnierebis-teqnologiebis-da-mati-ganvitarebis-shesaxeb.pdf