ევგენია ალიმბარაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია