პოლინა თოიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი

ბიოფიზიკის ლაბორატორია