ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ლაბორატორიის შესახებ
ლაბორატორიის პერსონალი

ლაბორატორიის ისტორია.
   ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია ჩამოყალიბდა 2006 წელს, ქერქისა და ქერქქვეშა სტრუქტურების ურთიერთობის ლაბორატორიოს ბაზაზე. მიუხედავად ზოგიერთი სიძნელეებისა მოხერხდა ქერქისა და ქერქქვეშა სტრუქტურების ურთიერთობის, ემოციათა ფიზიოლოგიის, ნეიროენდოკრინოლოგიის და ახალი ქერქის ფიზიოლოგიის ყოფილი ლაბორატორიების მეცნიერული იდეების დაახლოება, რაც გამოიხატა:
1.    ქერქისა და ქერქქვეშა სტრუქტურების ურთიერთობის და ემოციათა ფიზიოლოგიის ყოფილმა ლაბორატორიებმა 2006-2008 წ.წ. განახორციელეს პროექტი (GNშF-6/066)  “ინტერიქტალური ემოციური მდგომარეობა და ეპილეფსია  ცხოველურ მოდელებზე”. მიღებული შედეგებით ექსპერიმენტულად დადასტურდა, რომ ინტერიქტალური ემოციური ქცევა ის ენდოგენური შესაძლო მექანიზმია, რომელიც ანტიეპილეფსიური ეფექტით ხასიათდება.
2.    2008 წლიდან ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილებაში, მთავარ მეცნიერ თანამშრომლის ა. ქორელის ხელმძღვანელობით დაიწყო საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „დეპრესიისა და ეპილეფსიის კომორბიდულობის კვლევა ცხოველურ მოდელებზე“ – განხორციელება. ამ პროექტის შესრულებაში, ემოციათა ფიზიოლოგიის ყოფილი ლაბორატორიის თანამშრომლებთან ერთად მონაწილეობდნენ ქერქისა და ქერქქვეშა სტრუქტურების ურთიერთობის ყოფილი ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომლები ნ. ხიზანიშვილი და ი. ბილანიშვილი. პროექტზე მომუშავე ექვსი თანამშრომელი ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილების ინტეგრაციის კარგი და მკაფიო მაგალითია.
3.    კავშირი ყოფილ ნეიროენდოკრინოლოგიის ლაბორატორიასთან: მათთან ურთიერთობაც არ იყო პრობლემა, რადგან ჩვენი მოსაზრებები ერთმანეთს დაემთხვა და წარდგენილი პროექტი სესფ-ის მიერ დაფინანსდა ( 2008-2010). პრობლემა: „ორსულობა: ჰიპერაგზნებული ტვინის დაცვა თუ რისკ ფაქტორი“?
4.    რაც შეეხება ქერქის ფიზიოლოგიის ყოფილ ლაბორატორიასთან კავშირს. მოხერხდა ჩვენი იდეების დამთხვევა იმასთან დაკავშირებით, რომ სესფ-ის მიერ დაფინანსებული (2006-2008) პროექტის იდეები და ემოციათა ფიზიოლოგიის ყოფილი ლაბორატორიის იდეები ერთმანეთს დაემთხვა და განხორციელდა იმ სტრუქტურების გააქტივების ეფექტების შესწავლა ქერქული ნეირონების აქტივობაზე, რომლებიც მონაწილეობენ შიშისა და შფოთვის ემოციურ რეაქციებში.

ინტერესთა სფეროები:
1. ქერქისა და ქერქქვეშა სტრუქტურებს შორის ურთიერთობა ნორმასა და პათოლოგიაში.
2. ეპილეფსიური აქტივობის მამოდულირებელი  მექანიზმების კვლევა ადამიანებში განვითარებული ტემპორალური წილის ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებზე (კინდლინგი, თვითშენარჩუნებადი ეპილეფსიური სტატუსი). ასევე, კვლევა ეპილეფსიისადმი გენეტიკურად დეტერმინირებულ ცხოველებზე (აუდიოგენური კრუნჩხვები);
3.ურთიერთდამოკიდებულება ემოციურ რეაქციებსა და ეპილეფსიურ აქტივობას შორის;
4.  ჰიპოკამპური და ნეოკორტიკალური წარმოშობის კრუნჩხვითი რეაქციების მოდულაცია;
5. მეხსიერების პროცესების დარღვევა თავის  ტვინის სხვადასხვა უბნებში (დიენცეფალური და ტვინის ღეროვანი სტრუქტურები)  ეპილეფსიური კერის არსებობისას.
6. ელექტრომაგნიტური სტიმულაციის გავლენა კორტიკოსტერონის შეყვანის შედეგად წარმოქმნილ ქცევით აქტივობაზე.

ამჟამად მიმდინარე კვლევები
1.    კლინიკური გამოკვლევებით ნაჩვენებია, რომ ფაქტორები, რომლებიც ცვლიან ადამიანის ემოციურ მდგომარეობას მოქმედებენ კრუნჩხვითი რეაქციების განვითთარება/მიმდინარეობაზე. თუმცა კვლევის შედეგები ურთიერთსაწინააღმდეგოა. გარემო ფაქტორების ზეგავლენით შესაძლებელია გაადვილდეს ან შეკავდეს კრუნჩხვითი რეაქციები. ასე მაგალითად, ემოციურმა ფაქტორებმა შესაძლოა გამოიწვიონ კრუნჩხვები და/ან გაზარდონ კრუნჩხვების წარმოქმნის სიხშირე. საყურადღებოა, რომ იმავე ფაქტორების განმეორებითმა მოქმედებამ, რომელთა გავლენითაც ხდებოდა კრუნჩხვების პროვოცირება, შესაძლოა დააკნინონ კრუნჩხვითი რეაქციები.
ამიტომაც საინტერესოდ გვეჩვენება უარყოფითი და დადებითი ემოციური ფაქტორების გავლენის შესწავლა კრუნჩხვითი რეაქციების განვითარება/მიმდინარეობაზე. გამოყენებული იქნება ადამიანებში განვითარებული ტემპორალური წილის ცხოველური მოდელი და აგრეთვე გენეტიკურად ეპილეფსიისადმი დეტერმინირებული ცხოველები.
საამისოდ დაგროვდა საკმარისი მასალა, რომლის ანალიზის საფუძველზე უდავოდ გვესახება ამ ორი მდგომარეობის ურთიერთკავშირი რაც უაღრესად სასარგებლო აღმოჩნდება როგორც საბაზისო თეორიული მასალის დასაგროვებლად, ისე პრაქტიკული რეკომენდაციების შესამუშავებლად.
2.    ბოლო წლების განმავლობაში შეისწავლებოდა ტვინის ღეროს სხვადასხვა ნეირომოდულატორული სტრუქტურის (ლურჯი ლაქა, ნაკერის ბირთვები, შავი სუბსტანცია) და აგრეთვე თალამუსის რეტიკულური ბირთვის გააქტივების  გავლენა კბილის პულპის (მტკივნეული გაღიზიანება) სტიმულაციით ქერქულ ნეირონებში განვითარებული პოსტსინაფსური პოტენციალების ცვლილებებზე. ნაჩვენები იქნა ამ სტრუქტურების ანტინოციცეპტური მოქმედება. ცნობილია აგრეთვე, რომ ტვინის ღეროს და დიენცეფალური აღნიშნული სტრუქტურები განაპირობებენ კინდლინგისა და ეპილეფსიური სტატუსის განვითარების ბლოკირებას. ვფიქრობ, საინტერესო იქნება აღნიშნული ნეირომოდულატორული უბნების სტიმულაციის გავლენის შესწავლა კბილის პულპის გაღიზიანებით გამოწვეულ ქერქულ ნეირონებში მიმდინარე პროცესებზე კინდლინგისა და ეპილეფსიური სტატუსის განვითარების შემდეგ.
3.    მეხსიერების პროცესების დარღვევა თავის ტვინის სხვადასხვა უბნებში  (დიენცეფალური და ტვინის ღეროვანი სტრუქტურები)  ეპილეფსიური კერის არსებობისას. პრობლემა უდაოდ საინტერესოა, რადგან არაა ერთიანი მოსაზრება მეხსიერების დარღვევებსა და ეპილეფსიას შორის. მეხსიერების სხვადასხვა ფორმების დარღვევა დაკავშირებული უნდა იყოს, იმასთან თუ სადაა ეპილეფსიური კერა. ჩვენ შემთხვევაში საშუალება გვაქვს შევისწავლოდ ერთი მხრივ, ტემპორალური წილის ეპისეფსიის მოდელზე, ურთიერთობა მეხსიერებასა და ადამიანებში განვითარებულ ტემპორალური წილის ეპილეფსიას შორის და მეორეს მხრივ ტვინის ღეროვან უბნებში (კრუშინსკი-მოლოდკინა ხაზის ვირთაგვები) ეპილეფსიური კერის არსებობისას.
4.    ელექტრო-მაგნიტური სტიმულაციის გავლენა კორტიკოსტერონის შეყვანის ფონზე აღმოცენებულ ქცევით აქტივობაზე. გლუკოკორტიკოიდები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კოგნიტური ფუნქციის წარმართვის პროცესში. მეხსიერების გაუარესებას იწვევს გლუკოკორტიკოიდების როგორც ძალიან მაღალი, ასევე დაბალი დოზები. დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე თუ ონტოგენეზური განვითარების რომელ ეტაპზე მოხდება გლუკოკორტიკოიდების შემცველობის ზრდა.  კვლევის მიზანია  ელექტრომაგნიტური სტიმულაციის გავლენის შესწავლა კორტიკოსტერონის შეყვანიდან გამომდინარე ქცევით აქტივობაზე.
საკვანძო სიტყვები: ეპილეპტოგენეზი, ემოციები, მეხსიერება, ცხოველური მოდელები.

ხუთი მნიშვნელოვანი ნაშრომი

1.G. Tevzadze, Z. Nanobashvili, E. Zhuravliova, I. Bilanishvili, L. Shanshiashvili, Z. Kikvidze, and D. Mikeladze.  Effects of a Gut Microbiome Toxin, p-Cresol, on the Susceptibility to Seizures in Rats. Neurophysiology, Vol. 50, No. 6, November, 2018, 424-427
2.Nanobashvili Z. Bilanishvili I. Khizanishvili N. Barbakadze  M. Mood Disorders: Protection of the Hyper-excited  Brain or a Risk Factor? Journal of Behavioral and brain science. (JBBS) .Vol.9.No.3.2019
3.Zakaria Nanobashvili, Tamar Chachua, Irine Bilanishvili, Nino Nebieridze, Maia Barbakadze and Nadejda Khizanishvili. Mood Disorders: Protection of the Hyretexcitable  Brain or a Risk Factor? Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. In: Systemic,Cellular and Molecular Mechanisms  New York.Proceeding 2018 ,Chapter 19.pp. 232-243
4. Zakaria I. Nanobashvili, Irine G. Bilanishvili, Maia D. Barbakadze, Tamar Z. Gaixarashvili, Salome A. Dolidze, Ketevan E. Khujadze, Levan X. Nachkebia, Nadejda A. Khizanishvili. Interaction between Seizure and Theta Rhythm. Journal of Behavioral and Brain Science, 2020, 10, *-
5. Zakaria Nanobashvili, Tamar Chachua, Avtandil Nanobashvili, Irina Bilanishvili, Olle Lindvall and Zaal Kokaia. Suppression of limbic motor seizures by electrical stimulation in thalamic reticular nucleus. Experimental Neurology, 181 (2003), 224–230.


დამატებითი ნფორმაცია

მოპოვებული გრანტები:
1. 1998-2000 - შვედეთის სამეფო აკადემიის სამეცნიერო გრანტი (RN-12615) “
2. 2005-2007 - CRDF-ის სამეცნიერო გრანტი --(GEB2-2642-NB-05)
3. 2006-2008 - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი (GNSF-6/066)
4. 2008-2010, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტი (GNSF-238)
5. 2013-2015, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი -  (GNSF - FR/99/7-270/12).
6. 2014-2017 - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი.  FR/257/7-270/14
7. 2017-2019 - საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  FR17_333
8. 2019-2023 - საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, FR-19-185

კონფერენციებში მონაწილეობა:
1.    2020, Neurology Virtual 2020, Infectious Diseases (Virtual) Novem 19-20, Premedication with oxytocin enhanced antidepressive effects of acoustic range electromagnetic field, Bukia Nato, Butskhrikidze Marina, Machavariani Lamara, Svanidze Militsa, Jojua Natia
2.    2020, 33rd ECNP Congress (virtual), 12-15 September, Electric magnetic stimulation enhances behavior activity in dexamethasone treated rats,  N.G. Bukia1, L.I.Machavariani1, M.P.Butskhrikidze1, N.Jojua2, M.J., Svanidze1, Natia Jojua    
3.    2020, International Multidisciplinary Conference on Biomedicine (BIOMED2020),  Shekvetili, Georgia, 26-27 July, Premedication with oxytocin helps to normalize blood quantitative indices in depressed rats with electromagnetic stimulation Butskhrikidze Marina 1, Bukia Nato1, Jojua Natia2, Machavariani Lamara1, Svanidze Militsa
4.    2020,  Shekvetili, Georgia, 26-27 July, The Oxytocin effect on the passive avoidance task in electric-magnetic stimulated depressed rats. International Multidisciplinary Conference on Biomedicine (BIOMED2020) Bukia Nato, Butskhrikidze Marina, Machavariani Lamara, Svanidze Militsa, Jojua Natia
5.    2019,  32nd ECNP Congress. Copenhagen, 7-10 September,: „Correlation study between electrical activity of sensorimotor cortex and behaviour in depressed rats on the background of electric-magnetic stimulation“ N. Bukia1, M. Butskhrikidze1, N. Jojua, L. Machavariani, M. Svanidze.
6.    2019, 32nd ECNP Congress. Copenhagen, Denmark,  7-10 September,: „Cognitive effects of treatment of depression with acoustic range electric-magnetic stimulation“M. Svanidze, N. Bukia, M. Butskhrikidze, N. Jojua, L. Machavariani
7.    2019, 19-23 October,  Chicago, IL, USA: Neuroscience 2019, „Acoustic range electric-magnetic field reduces anxiety degree in clomipramine-induced depressed rats“, N.G. Bukia, M.P.Butkhrikidze, N.Jojua, M.J.Svanidze,  L.I.Machavariani
8.    2019, 19-23 October, Chicago, IL, USA: Neuroscience 2019, „Effect of low frequency electromagnetic stimulation on the blood quantitative indices in clomipramine-induced depressed rats. M.J.Svanidze, M.P.Butskhrikidze, N.G. Bukia, N.Jojua,  L.I.Machavariani
9.    2019, Tbilisi, Georgia, 4 th International Symposium and School of young Scientists "Brain and Neuroplasticity; Structural and Molecular aspects" Combination therapy of epilepsy with antiepileptic drugs and electric-magnetic stimulation. Bukia N.G, Butskchrikidze M.P., Svanidze M.J., Machavariani L.I., Jojua N
10.    2019, Tsikhisdziri, Georgia, International Multidisciplinary Conference on Biomedicine. The possible changes in blood quantitative indices after low-frequency electric- magnetic stimulation. Butskchrikidze M.P., Bukia N.G., Svanidze M.J., Machavariani L.I., Jojua N.
11.    2019, Tsikhisdziri, Georgia, International Multidisciplinary Conference on Biomedicine. Acoustic range electric-magnetic stimulation reduced behavioral manifestation of depression, Bukia N.G, Butskchrikidze M.P., Svanidze M.J., Machavariani L.I., Jojua N
12.    2019, Tbilisi, Georgia, „Influence of EMS on implementation of depressive behaviour on the background of glucocorticoid receptors antagonist “. N. Bukia, L. Machavariani, M. Butskhrikidze, M. Svanidze, L. Kokaia, N. Jojua,  Proc. Georgian Nat. Acad., Biomed. Series. pp 71-78
13.    2018, 25-27.06, Tbilisi, Georgia, N. Bukia, M.Butskhrikidze,L. Machavariani, M. Svanidze, G. Kekelia. Electromagnetic stimulation potentiates antiepileptic effects of medicines.  International conference – The 1th “Beritashvili Talks”, Neurophysiological Functions and their Disorders- Interdisciplinary   Studies, Georgia, Tbilisi, http://lifescience.org.ge
14.    2018, 23-26 april, 4th International multidisciplinary Conference in Rheology. Antiepileptic Influence of Acoustic Range Electro-Magnetic Field Mainly Madiated by Gaba - A Receptors N. Bukia, L. Machavariani, 1M.Butskhrikidze,1G. Kekelia, M. Svanidze
15.    2017, 2-5 September, Paris, France, 30th ECNP Congress„ Low range magnetic field reduces anxiety degree in genetically epilepsy-prone rats“. Bukia, G. Kekelia, Butskhrikidze M., Machavariani L., Svanidze M.
16.    2017, 29-30 November, Madrid, Spain, 5th International Conference on Brain Disorders and Therapeutics, “The effect of EMF on behavior manifestation of seizure activity in genetically epilepsy-prone rats” N. Bukia, M.Butskhrikidze, G.Kekelia,  L.Machavariani, M.Svanidze.
17.    2017, 23-25 March, Athens, Greece, The 11th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), Acoustic range magnetic stimulation improves learning and memory function in Genetically prone to audiogenic seizure rats. N. Bukia, G. Kekelia, Butskhrikidze M., Machavariani L., Svanidze M. http://www.comtecmed.com/cony/
18.     Irina Bilanishvili, Maia  Barbakadze , Nana Khizanishvili, Zaqaria Nanobashvili. Interaction between neurons of thalamic reticular nucleus and preoptic area. The IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Sociery of Physiologists. Georgia ,Tbilisi,September 23-25, 2019.
  19. Salome Dolodze,Ketevan Khujadze,Levan Nachkebia,Irina Bilanishvili,Maia  Barbakadze       Nana Khizanishvili, Zaqaria Nanobashvili. The role of emotions in epileptogenesis.The IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Sociery of Physiologists. Georgia ,Tbilisi,September 23-25, 2019.
 20. Talks “,Neophysiological Functions and their Disorders-Interdisciplinary Studies. Georgia  Tbilisi.June 25-27,2018   Maia  Barbakadze , Irina Bilanishvili, Nana Khizanishvili,Zaqaria Nanobashvili.Neocortical impact on the audiogenic seizure activity development. The IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Sociery of Physiologists. Georgia ,Tbilisi,September 23-25, 2019.
21.Z.Nanobashvili,I.Bilanishvili,M.Barbakhadze,S.Dolidze,K.Khujadze,L/Nachkebia,N.Khizanishvili.Interictal  emotional  state and seizure activity.International multidisciplinary conference on biomedicine.(Biomed-2019),Tsikhisdziri, Georgia,2019,may,18-19.
22. Nanobashvili Z.,Bilanishvili I.,Barbakadze M.,Khachidze I.,Khizanishvili N. Emotions:protection of   hyperactive brain or a risk faqtor? The 1 “Beritashvili Talks., Neurophysiological functions and their disorders – Interdisciplinary studies. 2019,Tbilisi, Georgia.

საერთაშორისო თანამშრომლობა
1998 წლიდან დღემდე - Lund Stem cells Center, Laboratory of Neural Stem Cell Biology, University Hospital BMC B-10 SE-221 84, Lund Sweden.
             E-mail: zaal.kokaia@med.lu.se
1998 წლიდან დღემდე – Division of Neurology, Wallenberg Neuroscience Center, Lund University Hospital, Lund Sweden.
             E-mail: merab.kokaia@med.lu.se
2005 წლიდან დღემდე – Department of cell Biology and Anatomy, New York Medical College  A21, Basic Science Building, Valhalla, NY 10595
             E.mail: Libor_Velisek@nymc.edu
2005 წლიდან დღემდე - Department of Cell Biology and Anatomy New York Medical College A21, Basic Science Building, Valhalla, NY 10595.
Email: Jana_Veliskova@nymc.edu
2005 წლიდან დღემდე - Department of Neuroscience and Brain Technologies The Italian Institute of Technology Via Morego 30 16163 Genova – Italy
E-mail: alexander.dityatev@iit.it

სტატიები (2000-2021 წწ)

1.Chachua T., Nanobashvili Z.,  Bilanishvili I., Lomadze D., Khizanishvili N., Influence of the brain stem reticular formation on kindling epileptogenesis, Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser., 2000, vol. 26, No 1-3, 237-242.
 2 Нанобашвили З.И., Чачуа Т.Р., Биланишвили И.Г., Корели А.Г., Хизанишвили Н.А., Ломадзе Д.Ю., Влияние ретикулярного ядра таламуса на судорожную активность головного мозга, Georgian Medical News, 2000, No 10 (67), 4-6.
 3.Nanobashvili Z., Chachua T., Bilanishvili I., Lomadze D., Khizanishvili N., Interaction between hippocampal evoked seizures and theta rhythm, Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser., 2000, vol. 26, No 4-6, 423-433.
 4.Nanobashvili Z., Chachua T., Adamia E., Bilanishvili I., Khizanishvili N., Alterations of electrical activity of the thalamo-cortical system during multiple audiogenic stimulation, Bull. of the Acad. of the Georgia, 2001, vol. 163, No 3, 520-522
5.Nanobashvili Z., Chachua T., Nanobashvili A., Bilanishvili I., Lindval O., Kokaia Z., Suppression of motor limbic seizures by electrical stimulation in thalamic reticular nucleus, Exp. Neurol., 2003, vol. 181, 224-230
6.Nanobashvili Z., Chachua T., Bilanishvili I., Beradze G., Gotsadze T., Khizanishvili N., A possible mechanism of blocking of limbic motor seizure reactions induced by activation of the thalamic reticular nucleus, Neurophysiology, 2005, 37, 4, 308-316.
7.Самсеишвили Н.Т., Биланишвили И.Г., Чачуа Т.Р., Ткешелашвили Б.Д., Нанобашвили З.И., Развитие аудиогенного киндлинга у беременных крыс. Georgian Medical News, 2006, № 9(138), сс 96-98
8.Chachua T., Bilanishvili I., Koreli A., Khizanishvili N., Nanobashvili Z. -  Interictal  emotional  state and  epilepsy. Georgian  Med., News, 11 (164), 62-65, 2008. 64.
9. Bilanishvili I., Chachua T., Koreli A., Khizanishvili N., Nanobashvili Z. – Influence of hypothalamic stimulation on the development of status epilepticus in rats. Georgian  Med., News, 11 (164), 57-62,  2008.
10. Нанобашвили З., Хизанишвили Н., Биланишвили И. – Влияние стимуляции ядра солитарного тракта на активность нейронов ретикулярного ядра таламуса и мезэнцефалической ретикулярной формации головного мозга. Georgian  Med., News, N 4 (169), 74-78, 2009.
11.Chachua T., Bilanishvili I., Khizanishvili N., Nanobashvili Z. – Noradrenergic modulation of seizure activity. Georgian Med. News, 6, (183), 34-39, 2010.
12.З.И..Нанобашвили.,Т.Р.Чачуа,.И.Г.Биланишвили,Н.А.Хизанишвили,Н.Г.Небиеридзе,А..Г.Корели.- Осовенности эффектов стимулации  эмоциогенных центральних стуктур в условиях  киндлингиндуцированной модели эпилепсии. Нейрофизиология. Т.41,№4 ,ст. 337-344. 2011
13. Zakaria I. Nanobashvili, Arkadi G. Surmava, Irine G. Bilanishvili, Maia G. Barbaqadze, Magda D. Mariamidze, Nadejda A. Khizanishvili - Significance of the Thalamic Reticular Nucleus GABAergic Neurons in Normal and Pathological Activity of the Brain. Journal of Behavioral and Brain Science, 2, 436-444 , 2012.
14.N.Samseishvili,I.Bilanishvili,B.A.Tkeshelashvili,N.A.Khizanishvili,Z.I.Nanobashvhvili. Influence of the pregnancy on the development and course of audiogenic convulsive reactions. Proc.Georgian. Nat. Acad. Sci. Biomed. Series. 2013,vol.39.No.1-2.pp.41-47.
15.N.T.Samseishvili,I.G.Bilanishvili,,A.G.Surmava,,N.A.Khizanishvili,Z.I.Nanobashvhvili.The Impact of pregnancy and postnatal period on the development of generalized convulsive activity in experiment. Georgia Medical news.No-10 (223) 2013.pp.72-76.
17. Z.I.Nanokashvili, I.G.Bilanishvili,A. G.Surmava, MG..Barbakaqadze,N.A. Khizanishvili. Significance of emotional  reactions for the development of seizure activity. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2015.vol.41.no.1-2.pp.31-38.
18. .Maia Barbakaqadze,Irina Bilanishvili,Nana Khizanishvili,Marika  Chkhetiani,Irma Khachidze and a.Koreli. Influence of Carbamazepine on Kindling Grades in Depressive and Non-Depressive Rats. New Developments in medical Researce.Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Proceedings of I. beritashvili Center for Experimental  Biomedicine) New York.Proceeding 2016 ,Chapter 1.pp. 1-7
19. Z.Nanobashvili,T.Chachua, . G.Surmava, I. Bilanishvili, N. Khizanishvili,.Significance of the diencephalic GABA ergic neurons in normal and pathological activity of the brain.In:Systemic,Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders.In:Proceedings of beritashvili Center for Experimental  Biomedicine) New York.Proceeding 2016 ,Chapter 29.pp. 229-252.
20. Z.Nanobashvili., ,  M.Barbakadze  ,M.Pruidze, I.Bilanishvili. Emotional disturbances:the protection of  hyperactive brain or a risk-factor? Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2017.vol.43,no.1-2 ..pp.29-35.
21. Z.Nanobashvili.N.Khizanishvili, I.Bilanishvili, Z.Sakvarelidze, , N.Samseishvili. The influence of thalamic reticular nucleus on reflex reactions of the spinal cord. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2017.vol.43,no.1-2 ..pp.37-42.
22.  Z.Nanobashvili, I.Bilanishvili, N.Khizanishvili, M.Barbakadze,Influence of the multiple audiogenic stimulation on the electrical activity of the inferior colliculi and thalamic reticular nucleus neurons. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2018.vol.44,no.3-4 .pp.247-251.
23.Zakaria Nanobashvili, Tamar Chachua, Irine Bilanishvili, Nino Nebieridze, Maia Barbakadze and Nadejda Khizanishvili. Mood Disorders: Protection of the Hyretexcitable  Brain or a Risk Factor? .Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders .In : Systemic,Cellular and Molecular Mechanisms  New York.Proceeding 2018 ,Chapter 19.pp. 232-243.
24.Bilanishvili I. Barbakadze M, Khizanishvili N. Gaikharashvili T. Nanobashvili Z. Relationship between the thalamic reticular nucleus and the preoptic area neurons . Georgian Medical News .No.12 (285 ). 2019. pp.116-119.
 25. Nanobashvili Z. Bilanishvili I. Khizanishvili N. Barbakadze  M. . Mood Disorders: Protection of the Hyper-excited  Brain or a Risk Factor? Journal of Behavioral and brain science . (JBBS) .Vol.9.No.3.2019.
26.G.Tevzadze,Z.Nanobashvili.E.Zhuravlova,I.Bilanishvili.L.Shanshiashvili,Z.Kikvidze and D.Mikeladze.Effects of Gut Microbiome Toxin,p-Cresol,on the Susceptibility to Seizures in Rats.Neurophysiology,vol.50.No6.November,2018.
27. Georgi. N.  Gamkrelidze, Zaqaria I. Nanaobashvili, Irina G. Bilanishvili, Tamar Lorrdkipanidze, Manana  Kandashvili, Merab Kokaia and  Revas  O. Solomonia.  Concentration-and time-dependent effects of myo-inositol on evoked epileptic afterdisscharge in the hippocampus in vivo.   NeuroReport 2019. 30 :pp.1129-1134.
28.Zaqaria I.Nanaobashvili, Irina G.Bilanishvili, ,Maia D,Barbakadze ,Tamar Z.Gaixarashvili,  Salome A. Dolidze,  Ketevan E. Khujadze, Levan X. Nachkebia, Nadejda A.Khizanishvili. Interaction  between Seizure and Theta Rhythm. Journal of Behavioral and brain science . (JBBS) .2020,10, pp.18-28
29.Nadezhda Khizanishvili, Irine Bilanishvili, Zurab Sakvarelidze, Maia Barbakadze, Zakaria Nanobashvili. Some characteristics of neurons in the Reticular nucleus of the Thalamus. Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences.Biomedical Series 2020.vol.46.No.5-6.pp.371-377.
30.Bukia N*, Svanidze M, Machavariani L, Jojua N, Butskhrikidze M. Premedication with Oxytocin Enhanced Antidepressive Effects of Acoustic Range Electric-Magnetic Field, ISSN: 2689-3193 Neuro Research, Volume 3, Issue 1, 2021
31.Nato Bukia, Marina Butskchrikidze, Lamara Machavariani, Giorgi Kekelia, Militsa Svanidze AN ARTIFICIALLY CREATED ACOUSTIC RANGE ELECTROMAGNETIC FIELD FACILITATES COGNITIVE FUNCTION IN AUDIOGENIC SEIZURE RATS, Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders“Proceedings of I. Beritashvili Center for Experimental Biomedicine – 2018) „ (Nodar P.Mitagvaria, and Nargiz G.Nachkebia,. (Editors). Nova Science Publishers Inc. NY,  USA, 2018, ISBN: 978-1-53614-395-9
32.Nato Bukia1, Marina Butskchrikidze1, Lamara Machavariani1, Giorgi Kekelia1, Militsa Svanidze2. Possible implementation of GABA and Glutamate receptors in realization of antiepileptic effects of acoustic range electro-magnetic fields Georgian medical news, N7 -8 (280-281), 112-116, 2018
33.Bukia Nato, Kekelia Giorgi, Butskhrikidze Marina, Machavariani Lamara, Svanidze Militsa. Acoustic Range Electric-magnetic Field Depresses Behavioral Seizure Activity. International Annals of Medicine, Vol.1; Issue1 2017;
34.Nato Bukia, Giorgi Kekelia, Marina Butskhrikidze, Lamara Machavariani, Militsa  Svanidze.  Electromagnetic field changes emotional-motivated behaviour in genetically epilepsy prone rats. Neuromedicine v.1, N. 1, pp. 13-18, 2017.

Pages: 1 2