ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორია

ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორია

ლაბორატორიის შესახებ
ლაბორატორიის პერსონალი

ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორია წარმოადგენს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის პრიმატების ქცევის შემსწავლელი (ხელმძღვანელი, აკადემიის წ/კ, ალექსანდრე ბაკურაძე) და  მეხსიერების ნეიროფიზიოლოგიის (ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი თემურ ნანეიშვილი) ლაბორატორიების მემკვიდრეს. ამ ლაბორატორიების სხვადასხვა თაობის მეცნიერთა მიერ კვლევები მიმდინარეობდა რამდენიმე მიმართულებით ადამიანებზე, უმდაბლეს მაიამუნებზე, კატებსა და ვირთაგვებზე, როგორც ქცევითი, ასევე ელექტროფიზიოლოგიური, მორფოლოგიური და იმუნოქიმიური მეთოდების გამოყენებით.

ამ ლაბორატორიების სხვადასხვა თაობის მეცნიერთა მიერ ჩატარებული კვლევების ძირითადი შედეგები:

1968-1985 წწ. - გამოვლენილია უმდაბლესი მაიმუნების დორსოლატერალური პრეფრონტალური ქერქის მონაწილეობა ხანმოკლე ხატისმიერ მეხსიერებაში (ა. ბაკურაძე, ა. კაცი, ლ. გუგუშვილი, მ. ჯაფარლი).  

1978-1985 წწ. - გამოვლენილია პრეფრონტალური ქერქის ძირითადი ღარის სხვადასხვა უბნის ფუნქციათა დისოციაცია, ასევე  ნეირონული პოპულაციები, რომლებიც მონაწილეობენ სივრცითი ამოცანების შესრულებისას ინფორმაციის გადამუშავების სხვადასხვა პროცესში (ა. ბაკურაძე, თ. ნანეიშვილი, რ. არაგველი, ა. ნოსელიძე, გ. მაჭავარიანი მ. დაშნიანი, მ. ბურჯანაძე ).

1975-1983 წწ. გამოვლენილია ახალ ქერქზე  უკანა ჰიპოთალამუსის ექსტრარეტიკულური აღმავალი გამააქტივებელი გავლენის ფაქტი კატებში  და შესწავლილია ამ გავლენათა ზოგიერთი მნიშვნელოვანი კანონზომიერება (თ. ნანეიშვილი,  მ. დაშნიანი, მ. ბურჯანაძე, ა. ნოსელიძე, რ. არაგველი).

1987-2005 წწ - გამოვლენილია სივრცითი ხანმოკლე მეხსიერების ფორმირების კანონზომიერებანი ბავშვების პოსტნატალური ონტოგენეზის პროცესში (მ. დაშნიანი, ნ. ჩხიკვიშვილი, ლ. ბაქრაძე, რ. არაგველი, მ. ბურჯანაძე, თ. ნანეიშვილი, ა. ნოსელიძე)

2000-2005 წწ. - ექსპერიმენტების სერიაში გამოვლენილია თეთრ ლაბორატორიულ ვირთაგვებზე "წამალთმიდრეკილების” ფენომენის სხვადასხვა სტადიის განვითარების კრიტერიუმები და ის ფაქტორები, რომლებიც ამ სტადიათა განვითარებას განაპირობებს. (თ. ნანეიშვილი, გ. მაღლაკელიძე, თ. ასანიძე, ა. ნოსელიძე მ. დაშნიანი, მ. ბურჯანაძე, ნ. ჩხიკვიშვილი).2003-2007 წწ. - გამოვლენილია მეხსიერებისა და დასწავლის პროცესებში დორსალური და ვენტრალური სტრიატუმის სტრუქტურათა მონაწილეობა და მათ შორის ფუნქციათა დისოციაცია: (თ. ნანეიშვილი, გ. მაღლაკელიძე, ა. ნოსელიძე მ. დაშნიანი, მ. ბურჯანაძე, ნ. ჩხიკვიშვილი ).

2006-დღემდე  - ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორიაში მიმდინარეობს ზოგიერთი ნევროლოგიური დაავადების თანმდევი კოგნიტიური ფუნქციების დარღვევათა პათოფიზიოლოგიური მექანიზმების მულტიდისციპლინური კვლევა. სპეციფიკური ქიმიური ნივთიერებების ზემოქმედებით მიღებულ ნეიროდეგენერაციული დაავადებების და  ნეიროგანვითარების დარღვევების (ალცჰაიმერის დაავადება, აუტისტური სპექტრის დარღვევა), ასევე დაბერების ცხოველურ მოდელებში  ხორციელდება კოგნიტიური ფუნქციებისა და  თავის ტვინის სხვადასხვა სტრუქტურის მორფოლოგიური, ჰისტოლოგიური და ბიოქიმიური მეთოდებით კვლევა, რაც მნიშვნელოვანია დაავადების თანმხლები სიმპტომების პათოფიზიოლოგიური მექანიზმების გამოვლენისა და სამკურნალო პრეპარატების სამიზნეების განსაზღვრისათვის. ლაბორატორიაში ასევე მიმდინარეობს ამ დარღვევათა ცხოველურ მოდელებში სამკურნალო საშუალებების, მათ შორის, ფარმაკოლოგიური ნაერთების ან ტვინის განსაზღვრული უბნების ელექტროსტიმულაციის ეფექტურობისა და მისი მოქმედების მექანიზმების კვლევა.
ლაბორატორია აღჭურვილია საჭირო ხელსაწყოებით მულტიდისციპლინური კვლევის წარმატებით განხორციელებისათვის. ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორიას აქვს ბიოქიმიის, ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის  და თავის ტვინის ულტრა- და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორიებთან წარმატებული თანამშრომლობის მრავალწლიანი გამოცდილება ტვინის სხვადასხვა სტრუქტურის მორფოლოგიური და ნეიროქიმიური ცვლილებების შეფასებისთვის.

საკვანძო სიტყვები: ნეირომეცნიერება, ნევროლოგიური დარღვევები, ცხოველური მოდელები, კოგნიტიური ფუნქციები, ნეიროტრანსმიტერთა მარკერები.

სხვადასხვა მიმართულებით წარმოებულ კვლევებში მიღებული მონაცემები გამოქვეყნებულია საერთაშორისო და სამამულო პერიოდულ გამოცემებსა და შრომათა კრებულებში, ასევე წარდგენილი იყო IBNS–ის, SFN–ის,  FENS–ის, IBRO და ECNP–ის ფორუმებზე.

გამოქვეყნებული სტატიები (2000 -2023):

1.    Kruashvili L, Naneishvili T., Dashniani M., Burjanadze M., Chkhikvishvili N., Chighladze M.. Environmental enrichment improves behavioral abnormalities in rats prenatally exposed to valproic acid. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol. 17, no. 3, 2023, 81-86. ISSN - 0132 - 1447
2.    Chighladze M., Naneishvili T., Dashniani M., Chkhikvishvili N., Kruashvili L, Beselia G., Burjanadze M. Deep brain stimulation of the medial septum improves okadaic acid-induced impairment of spatial working memory and restores the cholinergic activity in the hippocampus. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol. 17, no. 4, 2023, 97-103. ISSN - 0132 - 1447
3.    Dashniani M., Naneishvili T., Burjanadze M., Chkhikvishvili N., Kruashvili L., Chighladze M. Age-related alterations of spatial memory in rat model of autism induced by valproic acid. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. vol. 16, no. 4, 2022.
4.    Burjanadze M., Dashniani M., Solomonia R., Lagani V., Beselia G., Tsverava L., Chkhikvishvili N. C., Naneishvili T.L., Kruashvili L. B. and Chighladze M. R.Age-related changes in medial septal cholinergic and GABAergic projection neurons and hippocampal neurotransmitter receptors: relationship with memory impairment. Experimental Brain Research, 2022. 240: 1589–1604
5.    Kandashvili M., Gamkrelidze G., Tsverava L., Lordkipanidze T., Lepsveridze E., Lagani V., Burjanadze M., Dashniani M., Kokaia M., and Solomonia R. Myo-Inositol Limits Kainic Acid-Induced Epileptogenesis in Rats. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(3), 1198
6.     Zhvania M., Pochkhidze N., Dashniani M., Tizabi Y., Japaridze N., Burjanadze M., Chilachava L. Short- and long-term effects of chronic toluene exposure on recognition memory in adolescent and adult male Wistar rats. Brain Research Bulletin 190 (2022) 116–121
7.    Dashniani M., Naneishvili T., Burjanadze M., Chkhikvishvili N., Kruashvili L., Chighladze M. Age-Related Alterations of Spatial Memory in Rat Model of Autism Induced by Valproic Acid  Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. vol. 16, no. 4, 92-98, 2022
8.    Beselia G.V., Chkhikvishvili N.C., Burjanadze M.A., Solomonia R.O., Meparishvili M., Nozadze B., Asanidze S., Nemsitsveridze A. and Dashniani M.G. Modulation of prefrontal cortex function by basal forebrain cholinergic and GABAergic neurons at the behavioral and molecular level, NeuroReport in Vol. 32, No. 10, 882–887, July 7, 2021.
9.    Dashniani M.G., Chighladze M. R., Solomonia R. O., Burjanadze M. A., Kandashvili M., Chkhikvishvili N. C., Beselia G. V. and Kruashvili L. B. Memantine treatment prevents okadaic acid induced neurotoxicity at the systemic and molecular levels. NeuroReport, 2020, Vol 31 No 4, 281–286.
10.    Dashniani M.G., Burjanadze M.A., Chkhikvishvili N.C., Solomonia R.O., Kandashvili M., Naneishvili T.L,  Beselia G.V., Kruashvili L.B., Chighladze M.R., Modulation of spatial memory and expression of hippocampal neurotransmitter receptors by selective lesion of medial septal cholinergic and GABAergic neurons, Exp Brain Res 238, 2385–2397 (2020).
11.    Dashniani M., Beselia G., Burjanadze M., Chkhikvishvili N., Kruashvili L., Chighladze M., Naneishvili T., Neuroprotective effects of chronic memantine treatment on okadaic acid (ICV) induced neurotoxicity at behavioral, structural and molecular levels in rats. Nova science publishers, New York, USA, (23-41) 2018
12.    Naneishvili T., Demurishvili M., Burjanadze M., Dashniani M., Chkhikvishvili N., Beselia G., Kruashvili L., Pochkhideze N.. Spatial memory impairments following immunotoxic lesion of GABA ergic neurons of the Nucleus Basalis Magnocellularis. Bulletin of the Georgian National Academy of Science, 2017, 11(1).
13.    Chighladze M., Dashniani M., Beselia G., Kruashvili L., Naneishvili T. „Spatial Memory Impairment and Hippocampal Cell Loss Induced by Okadaic Acid“ Georg. Med. News. 2016, no 1 (250) 83-87;
14.    Dashniani M., Chighladze M., Burjanadze M., Beselia G., Kruashvili L.,  “Memantine Attenuates The Okadaic Acid Induced Short-Term Spatial memory Impairment And Hippocampal Cell Loss in Rats”. Med. News. 2016, no 3 (252) 59-63;
15.    Mataradze S., Naneisvili T., Sepashvili M., Mikeladze D., Dashniani M. Effects of medial septal lesion on hippocampal extracellular glutamate and GABA levels during spatial alternation testing. Georgian Medical News – 10(259) 94-100, 2016.
16.    Temur Naneishvili, Sopio Mataradze, Manana Dashniani, Nino Chkhikvishvili, Nino Pochkhidze. Effects of medial septal lesions on learning strategy selection in plus-shaped maze. Bulletin of the Georgian National Academy of Science, vol. 10, no. 3, 111-118, 2016
17.    Naneishvili T., Rusadze Kh., Dashniani M., Burjanadze M., Chkhikvishvili N., Beselia G., Kruashvili L., Pochkhidze N. Chronic Memantine Treatment Prevents Short-Term Memory Impairment Caused by Conjoint Immunolesions of GABAergic and Cholinergic Medial Septal Neurons in Rats” Bulletin of Georgian national academy of science. vol.10, no.2, 2016;
18.    Dashniani M., Burjanadze M., Demurishvili M., Chkhikvishvili N., Beselia G., Kruashvili L., Pochkhidze N., Naneishvili T., Kh. Rusadze. Spatial memory impairments following excitotoxic lesions of the basal forebrain noncholinergic neuronal ensembles. Nova science publishers, New York, USA, (13-29), 2015.
19.    M. G. Dashniani, M. A. Burjanadze, T. L. Naneishvili, N. C. Chkhikvishvili, G. V. Beselia, L. B. Kruashvili, N. O. Pochkhidze, M. R.Chighladze. Exploratory behavior and recognition memory in medial septal electrolytic, neuro- and immunotoxic lesioned rats. Physiological Research, 2015, 5 (64), 755-767
20.    Dashniani M., Kruashvili L., Rusadze X., Mataradze S., Beselia G. Efects of immunotoxic and electrolytic lesions of medial septal area on spatial short-term memory in rats.. Georgian Medical News 2015. 2 (239), 98-103
21.    Burjanadze M., Mataradze S., Rusadze Kh.,  Chkhikvishvili N., Dashniani M. Selective lesion of GABA-ergic  neurons in the medial septum by GAT1-saporin impairs spatial learning in a water-maze.. Georgian Medical News 2015. 3 (240), 59-65
22.    T.Naneishvili, M. Chighladze, Manana Dashniani, M. Burjanadze, N. Chkhikvishvili, G. Beselia, L. Kruashvili, N. Pochkhidze. Recognition Memory Impairment and Neuronal Degeneration Induced by Intracerebroventricular or Intrahippocampal Administration of Okadaic Acid. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2015. V.9, No, 3, 155-161
23.    M.Zhvania, N. Japaridze,  L. Chilachava, M. Dashniani,  T. Bikashvili, L. Gelazonia  M. Burjanadze. Toluene. Chemical Properties, Applications and Toxicology, Nova Publishers, New York, 2013. pp. 53-92.
24.    Dashniani M., Burjanadze M., Naneishvili T., Kruashvili L. Sephashvili M.  Effects of Chronic Mementine Treatment on Hippocampal Extracellular Glutamate and GABA Levels During Spatial Alternation Testing. Georgian Medical News 2012. 1 (202), 68-75.
25.    Dashniani M., Burjanadze M., Beselia G., Chkhikvishvili N., Kruashvili L. Effects of the uncompetitive NMDA receptor antagonist memantine on  spatial memory in medial septal lesioned rats. Georg. Med. News. 2011, no 12 (201) 2011. 54-60.
26.    Dashniani M.G., Burjanadze M.A., Naneishvili T.L. Chkhikvishvili N.C. Beselia G.V., Maglakelidze G.A.,  Noselidze A.G. Investigation of septohippocampal system and memory interaction. IX “Gagra talks”, International Conference on Fundamental Questions of Neuroscience. 2010, Tbilisi, Georgia. pp.  41-58.
27.    Dashniani M., Burjanadze M., Beselia G., Chkhikvishvili N., Naneishvili T. Effects of the uncompetitive NMDA receptor antagonist memantine on recognition memory in rats. Georg. Med. News. 6 (183), 27-33,  2010.
28.    Beselia G., Maglakelidze G., Chkhikvishvili N., Burjanadze M., Dashniani M. Object exploration and reactions to spatial and nonspatial changts in dentate gyrus lesioned rats. .Georg. Med. News. 1 (178), 61-65,  2010.
29.    Maglakelidze G., Beselia G., Chkhikvishvili N., Burjanadze M., Dashniani M. Effects of excitotoxic lesions of the CA1 region of the hippocampus on assquisition of a place and cue water maze task. Georg. Med. News. 1 (178), 56-60,  2010.
30.    Дашниани М.Г.,  Чхиквишвили Н.Ц., Нанейшвили Т.Л., Бурджанадзе М.А., Маглакелидзе  Г.А. Закономерности развития эгоцентрической пространственной памяти у детей в возрасте 24-60 месяцев.Georg. Med. News. 9 (174), 65-72,  2009.
31.    M. A. Burjanadze, M. G. Dashniani, T. L. Naneishvili, N. Ts. Chkhikvishvili,G. A. Maglakelidze,  G. V. Beselia, A. G. Noselidze. The role of the medial septal cholinergic system in learning and memory. Materials of  the  conference: The modern problems of integrative activity and plasticity of nervous system. Erevan, Armenia, publ.“Gitutiun”, NAS RA 2009, 77-81
32.    М.Г. Дашниани,  Л.И. Бакрадзе, Н.Ц. Чхиквишвили, Р.И. Арагвели,  А.Г. Носелидзе, Т.Л. Нанейшвили, М.А. Бурджанадзе. Оценка пространственной краткосрочной памяти  у детей и низших обезъян. Материалы конференции: Актуальные проблемы интегративной деятельности и пластичности нервной систем, 2009, Ереван, изд. «Гитутюн» НАН РА,  125-128.
33.    M. Dashniani, M. Burjanadze, G. Beselia, G. Maglakelidze, T. Naneishvili. Spatial memory following selective cholinergic lesion of the nucleus basalis magnocellularis. Georg. Med. News. 9 (174), 77-81,  2009.
34.    M. Dashniani, G. Beselia, G. Maglakelidze, M. Burjanadze, N.Chkhikvishvili. Effects of the selective lesions of cholinergic septohippocampal neurons on different forms of memory and learning process. Georgian Medical News, 1 (166), 2009, 81-85.
35.    M. Dashniani, G. Beselia, G. Maglakelidze, M. Burjanadze, T. Naneishvili.  Effects of  Electrolytic Lesion of Medial Septal Nucleus on Learning Strategy Selection in a Visible Platform Version of the Water Maze. Georgian Med News. 2007 Nov;(152):52-6
36.    Bakradze L.,  Dashniani M., Aragveli R., Naneishvili T. Regulatity of allocentric spatial memory formation in children. Bulletin of The Georgian Aсademi of Sciences, 2006. Procedings of Georgian Academy of Sciences, Biol. Ser., A, 32, Suppl. 2006, 29-33.
37.    Chkhikvishvili N., Noselidze A., Burjanadze M., Dashniani M. Investigation of the strategy of “Inverted delayed reaction” test performance in 24-36 month old children. Procedings of Georgian Academy of Sciences, Biol. Ser., A, 32, Suppl. 2006, 55-59.
38.    Dashniani M., Maglakelidze G., Naneishvili T., Aragveli R., Chkhikvishvili N., Gelazonia L. Role of nucleus accumbens and nukleus caudatus in long-term memory formation of a nonassociative learning task in the rat. Georgian Journal of Neurosciences. 2006. 2. 29-35.
39.    Maglakelidze G., Noselidze A., Bakradze L.,  Dashniani M. Effects of Electrolytic Lesions in Nucleus Accumbens on Place and Response Learning of Rats in the Morris Water maze.,Georgian Journal of Neurosciense,.1,.4, 2005, 19-24.
40.    Dashniani M., Ckhikvishvili N., Bakradze L., Aragveli R., Naneishvili T. Regularity of short-term spatial memory formation in 24-36 month old children. Bulletin of The Georgian Aсademy of Sciences. 2003.  168. 93-96.
41.    Дашниани М.Г., Алавердашвили М.М., Нанейшвили Т.Л., Бурджанадзе М.А. О конфликтной природе теста «пространственная отсроченная реакция». ЖВНД. 2002. 1. 78-84.
42.    Dashniani M., Chkhikvishvili N., Bakradze L. Spatial Memory of Preschool Children Assessed in the Inverted Delayed Response Test. Georgian J. of Neurosc., 2002, 1-2, 43-50.
43.    Дашниани М.Г., Чхиквишвили Н.Ц., Арагвели Р.И., Нанейшвили Т.Л. Формирование механизмов пространственной краткосрочной памяти у детей дошкольного возраста. ЖВНД.  2001.  51. 315-319.
44.    Асанидзе Т., Алавердашвили М., Арагвели Р., Бурджанадзе М., Дашниани М., Девдариани М., Носелидзе А.,Чхиквишвили Н., Нанейшвили Т. Некоторие закономерности развития  «наркомании» у белых крыс.  Известия АН Грузии сер. биол.  2000.  26. 4-6. 269-273.
                           
პროექტები:

2006-2009 გრანტი: GNSF/ST 06/6-062. ქოლინერგული სისტემების როლი მეხსიერებასა და დასწავლი პროცესებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.                        
2009-2012 გრანტი: GNSF/ST 08/6-456.მეხსიერებისა და სეპტოჰიპოკამპური სისტემის ურთიერთკავშის შესწავლა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.                         
2012-2015 გრანტი: 13/10. ჰიპოკამპდამოკიდებული მეხსიერების მოდულაცია სეპტოჰიპოკამპური ქოლინერგული და არაქოლინერგული პროექციებით: ქცევითი და იმუნოციტოქიმიური კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.                           
2019-2022 გრანტი: FR-18-14029. ვალპროის მჟავას პრენატალური ზემოქმედების  ხანმოკლე და ხანგრძლივი ეფექტები ვირთაგვებში: ქცევითი, მორფოლოგიური და იმუნოქიმიური კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო  ფონდი.
2019-2022  გრანტი: FR-18-11783. მედიალური სეპტუმის ელექტრული სტიმულაციის ეფექტები ჰიპოკამპის მორფოლოგიაზე, ნეიროქიმიასა და მეხსიერების ფუნქციაზე კოგნიტიური დარღვევის მქონე ბებერ ვირთაგვებში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო  ფონდი.                          
2022-2025 გრანტი: FR-22-10650. გენდერ-სპეციფიკური ქცევითი, სტრუქტურული და მოლეკულური ცვლილებების შესწავლა სიცოცხლის ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე  ვალპროის მჟავას პრენატალური ზემოქმედებით გამოწვეულ აუტიზმის ცხოველურ მოდელში.
2023-2026 გრანტი: FR-23-18847. მეხსიერების ფუნქციასთან ასოცირებული ტვინის რეგიონების ელექტრული სტიმულაციის ეფექტების შესწავლა ქცევით და ნეირობიოლოგიურ  შედეგებზე D-გალაქტოზას ზემოქმედებით გამოწვეულ დაბერების ვირთაგვას მოდელზე. 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა და წარდგენილი თეზისები:

1.    Dashniani M., Burjanadze  M., Chkhikvishvili N., Solomonia  R., Tsverava L.,  Kruashvili L.  Chighladze M..    Social deficiency and alterations of cholinergic activity in the medial prefrontal cortex in adult rat prenatally exposed to valproic acid. FENS Forum 2022. 9-13 July, Paris, France, S06-181
2.    Chkhikvishvili N., Kruashvili L. Age related behavioral alterations in rat model of autism. The 34rd ECNP Congress, Lisbon, Portugal, 2-5 October 2021.
3.    Chighladze M., Chkhikvishvili N. Memantine improves social behavior in rats exposed prenatally to valproic acid. The 34rd ECNP Congress, Lisbon, Portugal, 2-5 October 2021.
4.    Chkhikvishvili N.,  Chighladze M.,   Kruashvili L Selective lesions of medial septal cholinergic and GABAergic neurons differentially affect. The 34rd ECNP Congress, Lisbon, Portugal, 2-5 October 2021.
5.    Chighladze M.,   Dashniani  M. Memantine treatment prevents okadaic acid induced neurotoxicity
6.    at the systemic and molecular level. The 34rd ECNP Congress, Lisbon, Portugal, 2-5 October 2021.
7.    Dashniani M.,  Burjanadze M., Chkhikvishvili N. Age-related changes in neurotransmitter markers in the medial septum and hippocampus in rats: relationship with memory impairment. The 34rd ECNP Congress, Lisbon, Portugal, 2-5 October 2021.
8.    Burjanadze M., Naneishvili T., Beselia G., Tsverava L., Solomonia R. Memory enhancing effect after medial septum stimulation is associated with changes in hippocampal receptors expression in naturally-aged rats. The 34rd ECNP Congress, Lisbon, Portugal, 2-5 October 2021.
9.     Kruashvili L., Naneishvili T., Beselia G. Effects of environmental enrichment on the behavioral and structural alterations in rats prenatally exposed to valproic acid. The 34rd ECNP Congress, Lisbon, Portugal, 2-5 October 2021.
10.    Kruashvili, L. Burjanadze, M., Chighladze, M., Chkhikvishvili, N., Dashniani, M. Environmental enrichment attenuates the behavioral abnormalities and structural alterations in the cerebellum in rats prenatally exposed to valproic acid. NeuroFrance 2021. virtual,  19 – 21 May
11.    Kruashvili L., Burjanadze M., Chigladze M., Chkhikvishvili N. Dashniani M., Environmental enrichment attenuates the behavioral abnormalities and structural alterations in the cerebellum in rats prenatally exposed to valproic acid. 2021. Strasbourg (virtual);
12.    Beselia G., Nozadze B., Asanidze S., Nemsitsveridze S., Dashniani M., Chkhikvishvili N., Burjanadze M. Modulation of spatial memory and neurotransmitter markers in the prefrontal cortex by cholinergic and GABAergic neurons of the nucleus basalis magnocellularis. European Meeting on Dementia, Alzheimer’s and Neurological Disorders, 2020 (Virtual), Zagreb, Croatia.
13.    Chighladze, M., Dashniani, M Modulation of cholinergic activity in the hippocampus and behavioral alterations induced by prenatal administration of valproic acid in rats. The 1st Annual Meeting of Georgian Center for Neuroscience Research, 2020, Tbilisi Georgia.
14.    Kruashvili, L. Burjanadze, M., Chighladze, M., Chkhikvishvili, N., Dashniani, M. Memantine improves social behavior and prevents developmental retardation in rats exposed prenatally to valproic acid. The 1st Annual Meeting of Georgian Center for Neuroscience Research, 2020, Tbilisi Georgia.
15.    Burjanadze, M., Beselia, G., Naneishvili, T., Dashniani, M. Memory enhancing effect after medial septum stimulation is associated with changes in hippocampal cholinergic and GABAergic activity. The 1st Annual Meeting of Georgian Center for Neuroscience Research, 2020, Tbilisi Georgia.
16.    Kruashvili, L. Dashniani, M. Burjanadze, M., Chighladze, M., Chkhikvishvili, N., Beselia G. Modulation of spatial memory and social behavior in association with hippocampal cholinergic activity in rat model of autism. 33rd ECNP Congress (Virtual)12-15September 2020  
17.    Chighladze M., Burjanadze M., Beselia G., Kruashvili L., Dashniani M., Chkhikvishvili N., Naneishvili T. The medial septum electrical stimulation modulates hippocampal cholinergic and GABAergic activity and facilitates spatial memory in rats. 33rd ECNP Congress (Virtual)12-15September 2020
18.    Kruashvili, L. Dashniani, M. Burjanadze, M., Chighladze, M., Chkhikvishvili, N., Beselia G. Social deficiency and elevated cholinergic activity in the hippocampus in a rat model of autism. FENS forum, (Virtual forum) 11-15 July 2020
19.    Chighladze, M., Burjanadze, M., Beselia G., Kruashvili, L. Dashniani, M. Chkhikvishvili, N. Naneishvili T. Effects of the medial septum electrical stimulation in memory function and their association with hippocampal cholinergic and GABAergic activity in rats. FENS forum, (Virtual forum) 11-15 July 2020.
20.    Chighladze M., Dashniani M., Burjanadze M., Rusadze Kh.  The NMDA antagonist memantine attenuates the okadaic acid (ICV) induced neurotoxicity in rats. ECNP, Workshop for Early Career Scientists in Europe, 7-10 march, 2019, Nice, France.
21.    Chighladze M., Beselia G., Rusadze Kh. The NMDA antagonist memantine attenuates the okadaic acid (ICV) induced neurotoxicity in rats. FENS Regional meeting, Serbia, Belgrade, 2019
22.    Chkhikvishvili N., Naneishvili T., Dashniani M., Burjanadze M. Experimental analysis of development of compulsive behavioural disorders due to intravenous fentanyl self-administration,  31th  ECNP Congress, Barcelona, Spain, 2018.
23.    Chighladze M.,  Beselia G.,  Dashniani M., Burjanadze M.. Recognition Memory Impairment and Neuronal Degeneration Induced by Intracerebroventricular or Intrahippocampal Administration of Okadaic Acid, 31th  ECNP Congress, Barcelona, Spain, 2018.
24.    Kruashvili L., Beselia G., Kipiani  E. Exploratory Behavior and Recognition Memory in Medial Septal Lesioned Rats” 31th ECNP Congress, 2018 Barselona, Spain
25.    Chighladze M., Dashniani M., Burjanadze M., Rusadze Kh. Effects of chronic administration of memantine on okadaic acid induced spatial short-term memory impairment World Brain Congress, December 05-07, 2018 Dubai, UAE
26.    G. Beselia, M. Dashniani. Effects of chronic administration of memantine on okadaic acid induced changes in hippocampus and medial septal nucleus. 30th ECNP Congress, Paris, France, 2017
27.    M. Burjanadze, G. Beselia, L. Kruashvili, N. Chkhikvishvili. Modulation of memory function and neurotransmitters activity in prefrontal cortex by projections from nucleus basalis magnocellularis 30th ECNP Congress, Paris, France, 2017
28.    L. Kruashvili1, M. Burjanadze, M. Chighladze, T. Naneishvili. Modulation of spatial memory function by the basal forebrain GABAergic neurons. 30th ECNP Congress, Paris, France, 2017
29.    Chighladze M., Rusadze Kh. Spatial memory impairment and hippocampal cell loss induced by okadaic acid. 12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society, 2017, Göttingen, Germany.
30.    Kruashvili1 L., Chighladze M., Spatial long-term memory and modulation of NMDA receptor subunit experession in medial septal cholinergic and noncholinergic neurons lesioned rats. 12th Göttingen Meeting of the German Neuroscience Society, 2017, Göttingen, Germany.
31.    Beselia G., Dashniani M., Burjanadze M., Kruashvili L., Mataradze S. Effect of chronic memantine treatment on hippocampal extracellular glutamate and GABA levels during spatial alternation testing. 7th International Regional ISBS Neuroscience and Biological Psychiatry Conference ,, Stress and Behavior’’, Miami Beach, FL, USA, 22-24 June, 2016.
32.    Burjanadze M., Dashniani M., Chighladze M. Effects of chronic administration of memantine on okadaic acid induced spatial short-term memory impairment and hippocampal cell loss. 29th ECNP Congress of Applied and Translational Neuroscience.  Vienna, Austria 2016
33.    Dashniani M., Beselia G., Kruashvili L. Effects of chronic memantine treatment on okadaic acid induced memory impairment and changes in neurotransmitter activity in the septo-hippocampal system 29th ECNP Congress of Applied and Translational Neuroscience.  Vienna, Austria 2016
34.    Beselia G., Dashniani M., Burjanadze M., Chkhikvishvili N., Kruashvili L. Rusadze Kh., Memantine   treatment   does   not   improve   spatial   learning   in   medial   septal lesioned rats. 28th   ECNP   (European   College   of   Neuropsychopharmacology)   Congress, Netherlands, Amsterdam, 29.08 -01.09, 2015
35.    Naneishvili T., Dashniani M.,  Burjanadze M.,  Chkhikvishvili N.,  Beselia G., Chighladze M. Spatial long-term memory and modulation of NMDA receptor subunit expression in medial septal immunolesioned rats. IBNS (International Behavioral Neuroscience Society), Las Vegas. USA, 10-15 June,  2014
36.    M. Burjanadze,  T. Naneishvili, M. Dashniani,  N. Chkhikvishvili,  M. Chighladze, Spatial long-term memory and modulation of NMDA receptor subunit expression in medial septal immunolesioned rats. 27th ECNP (European College of neuropsychopharcology) Congress, Berlin, Germany.18-21 October, 2014,
37.    Kruashvili l., Mepharishvili M., Dashniani M., Burjanadze M., Naneishvili T., Beselia, G. Spatial short-term memory and modulation of NMDA receptor  subunit expression in medial septal immunolesioned rats. 9th FENS Forum of Neuroscience - Milan 2014, 5-9 July.
38.    Kruashvili L.B., Beselia G.V., Sepashvili M, Naneishvili T.L. Dashniani M, Burjanadze M.,  Mikeladze D. Hippocampas glutamate and GABA levels during working memory task in memantine/saline treated rats III International Scientific Seminar: “Neuroplasticity: Nervous Substrate for Health and Diseases. New Approaches to Research”, Tbilisi, Georgia, 2-4 Octomber, 2014
39.    L. Kruashvili, M.Dashniani, G. Beselia  Effects of medial septal electrolytic and immunotoxic lesions on place and response learning of rats in the Morris water maze. 37th Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS 2013) ,  21-26 july. UK, Birmingham
40.    M. Dashniani, T. Naneishvili, M. Burjanadze, N. Chkhikvishvili, E. Abzianidze . The Modulation of the Hippocampal function by the Cholinergic and Noncholinergic cells of the Septum. 37th Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS 2013) ,  21-26 july. UK, Birmingham
41.    Burjanadze M.A., Chkhikvishvili N.Ts., Naneishvili T.L., Beselia G.V., Dashniani M.G.,.,.Kruashvili L. B., Noselidze A.G. Behavioral effects induced by acute intraperitoneal infusion of uncompetitive NMDA receptor antagonist memantine in rat. IX “Gagra talks”, International Conference on Fundamental Questions of Neuroscience. 43, 2010, Tbilisi, Georgia.
42.    Beselia G.V., Burjanadze M. A., Dashniani M.G., Naneishvili T.L Spatial memory following selective lesions of the basal forebrain  cholinergic system. ISTC Intern. Scintific Workshop, Neuroplacticity: Nervous Substrate for Health and Desease. 2010, Tbilisi, Georgia, pp5-6.
43.    Naneishvili T. Dashniani M. Beselia G. Noselidze A. Kruashvili L. Longterm memory formation in non-association learning task in sham-operated and dentate gyrus lesioned rats.  23rd ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) Congress. 2010, Amsterdam, Netherlands. European Neuropsychopharmacology,  V.20, supplement 3, pp.278.

ლაბორატორიის თანამშრომლები ეწევიან პედაგოგიურ საქმიანობას სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. შეიქმნა და გამოიცა სახელმძღვანელოები:
 
1.    ნანეიშვილი თ. ლ. ქცევის ფიზიოლოგია. თბილისი, 1995,
2.    ნანეიშვილი თ. ლ. სინაფსი _ მოლეკულიდან ქცევამდე. თბილისი, გამომც. ''მეგობარი'', 2002
3.    ნანეიშვილი თ.ლ. ტკივილის ფსიქოფიზიოლოგია. თბილისი, გამომც. ''მეგობარი'', 2002
4.    ნანეიშვილი თ. ლ. ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია. თბილისი, გამომცემლობა “იანუსი”, 2003, 387
Pages: 1 2