ნორმატიული აქტები

ნანახია 231-ჯერ
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდქსი
zogadi-administraciuli-kodeqsi.pdf


შრომის კოდექსი
shromis-kodeqsi.pdf


საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
sajaro-samartlis-iuridiuli-piris-shesaxeb-1.pdf


მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ
mecnierebis-teqnologiebis-da-mati-ganvitarebis-shesaxeb.pdf


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი ზოგიერთი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების ლიკვიდაციისა და მათ ბაზაზე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა ცენტრის შექმნის შესახებ
276.pdf


საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა ცენტრის სახელწოდების შეცვლის შესახებ
407.pdf


საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრის წესდების დამტკიცების შესახებ
cesdeba.pdf