(ნიმუში) 2009–2014 წწ. წიგნებში და კრებულებში გამოქვეყნებული თავების ჩამონათვალი:

13-01-2021
1. D.H. Waldeck & D.E. Khoshtariya, Fundamental studies of long- and short-range electron exchange mechanisms between electrodes and protein, In: Modern aspects of Electrochemistry. Applications of Electrochemistry and Nanotechnology in Biology and
2. D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze & R. van Eldik, Charge transfer mechanisms at SAM-modified electrodes. Impact of complex environments. In: Advanced Biologically Active Polyfunctional Compounds and Composites (B. Howell, Ed.), Nova Publishers, New York, 2010, pp.103128.


S. Simonishvili, L. U. Rusia, K. S. Kuridze, M. S. Simonidze, R. M. Kupatadze, N. Svanidze, M. Zaalishvili 

STRUCTURAL ORGANIZATION OF THE MOLECULE α-ACTININ


ვრცლად...

ძველი შრომები (ნიმუში)

13-01-2021
G.Mchedlishvili. Vascular Mechanisms of the Brain. Plenum Publishing Corporation. New York and London, 1972
Н. Митагвария. Устойчивость циркуляторного обуспечения функций головного мозга. «Мецниереба». Тбилиси, 1983.
М. М. Хананашвили. Патология высшей нервной деятельности (поведения), М. Медицина, 1983
Khananashvili MM, Hecht K. Neurosen. Theorie und Experiment. Berlin: Akademie-Verlag, 1984
G.Mchedlishvili. Arterial Behavior and Blood Circulation of the Brain. «Plenum Press». New York and London, 1986,
Mchedlishvili G.I, Tomita M, Tuma R. Microcirculation of the Brain. New York: Nova Science Publishers, 1992
А.АзинВ.КлиминН.МитагварияИ.Бараташвили. Регуляторные механизмы кровоснабжения коры головного мозга. «Наука», Екатеринбург, 1995
Khananashvili MM. Informational Stress. Tbiilisi: Publishing House of the National Academy of Sciences of Georgia, 2008.
Mitagvaria NP, Bicher HI. Cerebral blood flow regulation. New York: Nova Science Publishers, 2009.
ვრცლად...