ნორმატიული აქტები


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება  ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის წესდების დამტკიცების შესახებ    order1.pdf


საქართველოს კანონი მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ-2017   
   thelaw.pdf


საქართველოს შრომის  კოდექსი 
   code.pdf


ცენტრის შინაგანაწესი 2017 
rules1.pdf    rules2.pdf    rules3.pdf


ცენტრის წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
  order2.pdf